Algemene voorwaarden IFS Fotografie

Artikel 1 Definities

 1.  IFS Fotografie, gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven onder KvK-nummer 81335288, wordt aangeduid als de fotograaf.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als de klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan de fotograaf tegen betaling werkzaamheden verricht voor de klant en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de fotograaf waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. De fotograaf kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer de klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 6. De datum voor de shoot is pas definitief gereserveerd wanneer de offerte is geaccepteerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten worden apart gefactureerd.
 3. Wanneer er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van de fotograaf. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van de klant en apart gefactureerd.
 5.  De fotograaf heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht. De shoot zal niet aanvangen voordat de factuur is voldaan. Daarnaast zal definitieve content niet worden geleverd voordat de gehele betaling is voldaan.
 7. Indien overeengekomen, is de klant gerechtigd in termijnen te betalen. Indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de fotograaf gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 9. Wanneer de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en de klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van de fotograaf op de klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2.  De klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. De fotograaf zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer de klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van de klant.
 5. De klant vrijwaart de fotograaf van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
 2. De klant is op de hoogte van de standaard stijl van de fotograaf.
 3. De fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
 5. De klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
 6. Indien de fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 7. Indien de klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
 8. De fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. De fotograaf is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. De fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en de fotograaf hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Indien de fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding.
 5. In geval van slecht weer is de fotograaf bevoegd om tot één dag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
 6. Annulering door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. De klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:· Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst: A. Bij annulering tussen de 3 en 1 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. B. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
 8. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen door de fotograaf kunnen worden doorberekend aan de klant.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan de klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien de klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is de fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 5. Wanneer de fotograaf niet aan alle verplichting uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. De fotograaf zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door de klant.
 3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, vertragingen of nalatingen van derden.
 4. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 7. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.
 8. De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 9. Indien de klant schade toebrengt aan de apparatuur van de fotograaf, dient de klant de vervangingswaarde te betalen.
 10. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
 11. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van het dier en de eventuele schade die daaruit ontstaat.
 12. In het geval dat de fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan de klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de fotograaf aan de klant in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 13. De klant vrijwaart de fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door fotograaf geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de fotograaf aan de klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij de fotograaf. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. De klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
 3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient de klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van de klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van de fotograaf.
 5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden, tenzij de fotograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 7. De klant is enkel gerechtigd de content op webformaat inclusief logo te publiceren mits aan naamsvermelding wordt gedaan. De klant komt nadrukkelijk geen recht toe de content op hoge resolutie zonder logo te publiceren op social media kanalen.
 8. Het eigendom van de door de fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op de klant na volledige betaling.
 9. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 10. Indien een natuurlijke persoon op de content is afgebeeld en de fotograaf wenst de gemaakte content op te nemen ten behoeve van het portfolio, wordt toestemming hiervoor verleend via het toestemmingsformulier. Indien enkel het dier op de content is afgebeeld, wordt toestemming geacht aanwezig te zijn, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt.

Artikel 11 Levering

 1. De fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
 4. De fotograaf levert de door haar voorgeselecteerde, niet bewerkte content aan in een persoonlijke fotogallerij. De klant is vervolgens gerechtigd een selectie uit de voorgeselecteerde content te maken. De definitieve content wordt digitaal geleverd op hoge resolutie zonder logo voor eigen gebruik en op webformaat inclusief logo voor gebruik ten behoeve van social media.
 5. De fotograaf zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 6. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van de fotograaf.
 7. Aanvullende eisen van de klant leveren meerwerk op.
 8. Na ontvangst van de content is de klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 9. De fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkte (raw) fotomateriaal aan te leveren.
 10. Indien de klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is de fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. De fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door de klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 13 Fotoproducten

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
 2. Op fotoproducten zijn garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

 

Artikel 14 Klachten

 1. De klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7 kalenderdagen na het plaatsvinden van de shoot of binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de content schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. De fotograaf streeft ernaar om binnen 2 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Indien er tijdens een shoot een preview wordt gegeven, dienen klachten direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin de fotograaf is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.
Heb je een vraag? Stel hem hier gerust